TINA GIA  SPRING&SUMMER  2021 CAMPAIGN

TINA GIA 2021春夏大片

TINA GIA 2021春夏形象大片

TINA GIA  SPRING&SUMMER  2021  CAMPAIGN

2021春夏系列

灵感来源于亚特兰蒂斯岛

 

TINA GIA  SPRING&SUMMER  2020  CAMPAIGN

TINA GIA 2020春夏形象大片

亚特兰蒂斯在柏拉图中是这样记载的

在昔日被人称为“海格力斯擎天柱”的直布罗陀海峡的海面上,即在西班牙和摩洛哥海岸之间,横展着一块陆地,叫做亚特兰蒂斯

TINA GIA  SPRING&SUMMER  2020  CAMPAIGN

TINA GIA 2020春夏形象大片

了解更多

“在梭伦九千年前左右,海格力斯之柱对面,有一个很大的岛,

从那里你们可以去其它的岛屿,那些岛屿的对面,

就是海洋包围着的一整块陆地, 这就是‘亚特兰蒂斯’王国”

——柏拉图《对话录》